SMNnews Forums

SMNnews Forums (http://forums.smnnews.com/index.php)
-   General Music Discussion (http://forums.smnnews.com/forumdisplay.php?f=262)
-   -   Cần mua B? đậu nành Argentina, Mỹ, Ấn Độ với số lượng lớn....0909922617 (http://forums.smnnews.com/showthread.php?t=253136)

liiennaa 07-22-2015 05:31 AM

Cần mua B? đậu nành Argentina, Mỹ, Ấn Độ với số lượng lớn....0909922617
 
Công ty chúng tôi đang cần mua B? đậu n*nh Argentina, Mỹ, Ấn Độ[/b] với số lượng lớn, giá cao, ổn định. K? kết hợp đồng nhanh, hỗ trợ thu gom v* vận chuyển. Ưu đ?i cho các doanh nghiệp môi giới có nguồn cung ổn định.


Gọi về số 0909922617 gặp nga


All times are GMT -4. The time now is 08:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SMNnews.com: 2002 -